Bổ sung nhân sự Ban điều hành của Công ty

Hội đồng Quản Trị Công Ty đã Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Tài chính kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long kể từ ngày 01/5/2013 theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-CL ngày 10/4/2013.