CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản
LG CUU LONG.bmp     CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                   --------------------------                                                     ----------------
                Số: 02 /TB-HĐQT-CL                                                                           
                                                                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018
   
 
THÔNG BÁO
Về việc: Chốt danh sách cổ đôngđể
lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản   
 
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về thời gian Công ty chốt danh sách Cổ đông để làm cơ sở cho việc lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông như sau:
 
Ngày chốt danh sách Cổ đông: 17h00’ ngày 25/5/2018
 
Đề nghị Quý vị cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần đến làm thủ tục tại Công ty trước thời gian nêu trên.
Lưu ý: Những trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cửu Long sau thời gian 17h00’ ngày 25/5/2018 sẽ không có quyền tham gia biểu quyết.
 Trân trọng.
           
                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                            
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                            (đã ký)
- Cổ đông công ty
- Lưu HĐQT                                                                    HUỲNH HỮU HIỀN

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT