CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2012

Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
 
-          Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long  phiên họp ngày 31 tháng 8 năm 2012 về việc chia cổ tức năm 2011;
-          Căn cứ tình hình thực tế chung và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long.
Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2011 như sau:
 
1-       Ngày chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức: 30/9/2012
 
2-       Thời gian chi trả cổ tức : từ 20/10/2012 đến 30/10/2012
 
3-       Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
 
4-       Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011: 5%/ mệnh giá cổ phần
 
5-       Thủ tục chi trả: cổ đông đi nhận cổ tức mang theo Sổ chứng nhận cổ phần hoặc Giấy chứng nhận cổ phần, CMND (Hộ chiếu). Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
 
6-       Địa điểm chi trả: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long – Số 351/31 Nơ Trang Long , Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 
Xin trân trọng kính chào.