Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                       --------------------------                                                                     ----------------
                Số: 02./TB-HĐQT-CL                                                                                  
                                                                         TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2016
   
 
THÔNG BÁO
Về việc: Chốt danh sách cổ đông để
lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản   
 
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về thời gian Công ty chốt danh sách Cổ đông để làm cơ sở cho việc lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông như sau:
 
Ngày chốt danh sách Cổ đông: 17h00’ ngày 20/4/2016
 
Đề nghị Quý vị cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần đến làm thủ tục tại Công ty trước thời gian nêu trên.
Lưu ý: Những trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cửu Long sau thời gian 17h00’ ngày 20/4/2016 sẽ không có quyền tham gia biểu quyết.
 Trân trọng.
             
                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                                               
 
 
(đã ký)
Nơi nhận:
- Cổ đông công ty
- Lưu HĐQT
                                                                             HUỲNH HỮU HIỀN