Chốt danh sách cổ đông vàchia cổ tức năm 2014

CÔNGTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG          CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG                       Độc Lập – Tự Do – HạnhPhúc
                      --------------------------                                                               ----------------
     Số : ……./TB-HĐQT-CL                    TP.Hồ Chí Minh,ngày  25  tháng 5 năm 2015
   
THÔNG BÁO
Về việc: Chốt danh sách cổ đông vàchia cổ tức năm 2014
 
Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
 
-         Căn cứ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
-         Căn cứ Biên bảnhọp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà CửuLong  phiên họp ngày 22 tháng 5 năm 2015về việc chia cổ tức năm 2014;
-         Căn cứ tình hình thực tế chung và để đảm bảo quyền lợicho cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long.
Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo vềthời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2014 như sau:
 
1-                       Thời gian chốtdanh sách Cổ đông để nhận cổ tức: 17h00’ ngày 01/7/2015
 
2-                       Thời gian nhậncổ tức : từ  15/7/2015 đến  30/7/2015
 
3-                       Hình thức nhậncổ tức : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do cổ đôngchỉ định (cổ đông sẽ chịu chi phí chuyển khoản theo quy định).
4-                       Thủ tục khinhận cổ tức: cổ đông đi nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo Sổ chứng nhậncổ phần hoặc Giấy chứng nhận cổ phần, CMND (Hộ chiếu). Trường hợp nhận thayphải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
5-                       Tỷ lệ chitrả cổ tức năm 2014: 6%/ mệnh giá cổ phần
6-                       Địa điểm nhậncổ tức: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanhnhà Cửu Long – Số 351/31 Nơ Trang Long , Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 
Xin trân trọng kính chào.
 
                                                                     TM. HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                    CHỦTỊCH
 
 
 
 
 
            Nơi nhận:
-         Như trên
-         Lưu HĐQT                                        HUỲNH HỮU HIỀN