ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Tải về mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----
GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
 
Kính gửi: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG
 
Họ tên người đăng ký:……………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………..
Số CMND/hộ chiếu:……………………… cấp ngày: ……………..tại :…………..
Số điện thoại:………………………………... Fax: ………………………………..
Mã cổ đông: ………………………… Số cổ phần sở hữu:…………………………
Để thuận lợi trong việc nhận tiền cổ tức của Công ty, Tôi đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long chuyển số tiền cổ tức năm tài chính 2016 cho tôi bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản chi tiết dưới đây:
- Tên chủ tài khoản: (Tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên cổ  đông):
 …………………………………………………………………...................................
- Số tài khoản: …………………………………………………………………………
- Tại Ngân hàng (Ghi rõ tên Chi nhánh/Phòng giao dịch tại Tỉnh/ Thành phố):
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các qui định về chủ tài khoản và các qui định khác có liên quan của Công ty Cửu Long và pháp luật Việt Nam.
................., ngày…… tháng…… năm 201...
     Người đăng ký                

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)
                                                                    
 
 
 

 
 
 
Lưu ý
 Công ty Cửu Long chỉ chuyển khoản cổ tức cho đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển khoản do cổ  đông  tự  thanh toán.