Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2009

Ngày 17/4/2010, tại Hội trường Công ty số 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009


Với 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.813.302 cổ phần bằng 94,5% tổng số có quyền biểu quyết. Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc và thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh nhà Cửu Long về Đại hội Cổ đông thường niên.
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua các vấn đề sau :
     + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.
     + Thông qua tỷ lệ Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ; Chia cổ phiếu thưởng: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2009; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.
     + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
     + Thông qua báo cáo cổ đông về kết quả phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị ngày 29/3/2010 về việc : Bổ sung 01 thành viên HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật
     Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc : 11giờ 30 phút cùng ngày
     Một số hình ảnh về đại hội :


Ông Võ Văn Quang - Phó TGĐ : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009.


Đại diện BKS : Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2009


Ông Nguyễn Văn Chiến - Tổng Giám đốc CC1 : Phát biểu và đóng góp ý kiến trước Đại hội


Ông Huỳnh Hữu Hiền - Tồng Giám đốc Công ty : Điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình của Công ty đề xuất.


Các cổ đông tại Đại hội giơ phiếu biểu quyết để thông qua 05 Tờ trình do Công ty đề xuất.


Đại diện Ban Thư ký : Đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 trước khi kết thúc Đại hội.