Dai Hoi Co Dong Thuong Nien nam 2014

Ông Nguyễn Văn Năm - Phó Tổng Giám Đốc phát biểu khai mạc Đại hội.

 

 

Bà Phan Thị Lan Hương, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả, tỷ lệ % và Tổng số cổ đông tham dự 

Đoàn chủ Tịch lên làm việc và điều hành Đại hội

 

Thư ký Đại hội

 

 

Đại diện Tổng Công Ty XD số 1 - TNHH MTV (phần vốn nhà nước) Phát biểu, đóng góp cho Đại hội