Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                          --------------------------                                              ----------------
                Số: ...…./TB- HĐQT-CL                   TP.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2013
                                                                     THÔNG BÁO
V/v: Kết quảkiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
     
                 Hội đồng quảntrị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long xin trân trọng thôngbáo đến Quý cổ đông kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  về các nội dung của Đại hội cổ đông thườngniên năm 2012 như sau:
1- Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông đã được thực hiện theo đúng quiđịnh của Luật doanh nghiệp,  Điều lệ tổchức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long
2- Nội dung xin ý kiến về các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm2012 để Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bảnđã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ tán thành từ 94,79% trở lên.  
Trântrọng kính chào.             
                                                 
                                                                                           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                     
                                                                                                            (đã ký)