Không tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                  --------------------------                                                                 -------------------
              Số: ...01./CV-HĐQT-CL                                   TP.Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 04 năm 2016
Về việc: Không tổ chức Đại
           hội cổ đông năm 2016
Kính gửi: QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG
 
-    Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long;
-    Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc tổ chức hoặc không tổ chức đại hội cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ (2012 - 2017);
-    Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 03 năm 2016.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long trân trọng thông báo:
                  1/ Không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:
                  Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD trong năm 2015 ổn định. Do đó, Hội đồng Quản trị thống nhất không tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 để tập trung thời gian tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.  
                  2/ Hội đồng quản trị sẽ gửi cho Quý vị cổ đông các tài liệu cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty để quý vị biểu quyết thông qua. Quý vị cổ đông nào không nhận được tài liệu thì mời Quý vị xem trên Website: www.cuulonghousing.com.vn gồm có:
-              Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
-              Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2015;
-              Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
-             Các Tờ trình 
                Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Quý vị cổ đông cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới. Chúng tôi cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2016 và những năm tiếp theo.
                Kính chúc Quý vị cổ đông năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
                Trân trọng.             
                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                CHỦ TỊCH
 
Nơi nhận:                                                                                                    (đã ký)
- Cổ đông công ty
- Lưu HĐQT
                                                                                                       HUỲNH HỮU HIỀN