NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
NGHỊ QUYẾT
Tác giả bài viết: Hội Đồng Quản Trị