PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, lấy ý kiến cổ đông : 1) Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với cổ phần cổ đông sở hữu. 2) Về việc thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký về vốn cổ đông thực góp tại doanh nghiệp
Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT