THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thông báo V/v : Không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
Kính gửi Cổ đông Công ty :


Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT