THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu Thông tin kết quả kiểm phiếu của "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - ngày 17/01/2020"
Vào lúc 09h00' ngày 31/01/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Cửu Long, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết (phát hành ngày 17/01/2020) với Kết quả như sau :

- Số phiếu tán thành 86 phiếu, đại diện 2.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần (trong đó số phiếu thu + gửi về đại diện 1.657.349 cổ phần, chiếm 83% ; số phiếu không gửi về, được xem như là tán thành đại diên 342.652 cổ phần, chiếm 17%)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Ban Kiểm phiếu