THÔNG TIN

Thông báo về Kết quả lấy ý kiến tại Tờ trình số 10/TT-HĐQT-CL ngày 10/11/2019
Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY


Hội Đồng Quản Trị xin thông báo đến Quý Cổ Đông :

Tờ trình số 10/TT-HĐQT-CL ngày 10 tháng 11 năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị về việc : "Lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp từ vốn điều lệ đã đăng ký theo kết quả phát hành" đã được biểu quyết thống nhất thông qua.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT