TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Tờ trình : V/v Lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ vốn điều lệ đã đăng ký theo kết quả phát hành.
Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG


Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT