Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc Công ty và Bổ sung nhân sự vào Hội Đồng Quản Tr

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty và Bổ sung nhân sự vào Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long
Kính gửi :      Quý Vị Cổ Đông
 
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 29/3/2010 về việc chấp thuận cho Ông Võ Kim - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ Quyết định số 01/HĐQT – CL của Chủ tịch HĐQT ngày 29/3/2010 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
 
Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến toàn thể Quý vị cổ đông như sau :
 
1- Ông Võ Kim - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để tập trung vào công tác quản trị của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/4/2010.
2- Ông Huỳnh Hữu Hiền, sinh năm 1962 - Kỹ sư Thủy lợi hiện là Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đến giữ chức Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/4/2010.
3- Ông Huỳnh Hữu Hiền đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 97,6% tham gia vào HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 
            Trân trọng thông báo.
 
                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                  CHỦ TỊCH
                                                                                                                  
                                                      (đã ký)
 
                                                     VÕ KIM