Chung cư Green Building

Chung cư Green Building
Chung cư Green Building

Block C hoàn thành và đư vào sử dụng tháng 10/2014