Thông báo chốt danh sách cổ đông và chia cổ tức năm 2011

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2011 như sau:
1-     Ngày chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức: 30/9/2012
 
2-     Thời gian chi trả cổ tức : từ 20/10/2012 đến 30/10/2012
 
3-     Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
 
4-     Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011: 5%/ mệnh giá cổ phần
 
5-     Thủ tục chi trả: cổ đông đi nhận cổ tức mang theo Sổ chứng nhận cổ phần hoặc Giấychứng nhận cổ phần, CMND (Hộ chiếu). Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyềnhợp pháp.
 
6-     Địa điểm chi trả: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhàCửu Long – Số 351/31 Nơ Trang Long , Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 
Xintrân trọng kính chào.