CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin về Chức danh Chủ Tịch Hội đồng quản trị ; Trưởng Ban Kiểm soát và Tổng Giám Đốc

Kính gửi :      Quý Vị Cổ Đông

 
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (phiên họp đầu tiên) nhiệm kỳ IV (2022-2027), ngày 13/6/2022
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát (phiên họp đầu tiên) nhiệm kỳ IV (2022-2027), ngày 13/06/2022 .
- Căn cứ Quyết định số 01/HĐQT – CL của Chủ tịch HĐQT ngày 15/6/2022 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
 
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty xin thông báo đến toàn thể Quý vị cổ đông như sau :
 
1- Bà Hoàng Thị Thanh Thủy , sinh năm 1969, được các thành viên Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

2- Bà Phạm Thị Phượng, sinh năm 1970, được 
các thành viên Ban kiểm soát tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát  - Nhiệm kỳ IV (2022-2027).
 
3- Ông Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1975, được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 15/06/2022.
 
            Trân trọng thông báo.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT