13:10 EDT Thứ tư, 22/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 9514

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 170658

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15865848

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Thứ tư - 08/03/2017 08:58
NGHÒ QUYẾT
 
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009
 
     - Căn cöù Luật Doanh nghiệp của Nöớc Cộng Hoaø Xaõ Hội Chuû Nghóa Việt Nam;
     - Căn cöù Ñieàu leä cuûa Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng vaø Kinh doanh nhaø Cöûu Long;
     - Caên cöù Bieân baûn hoïp Ñaïi Hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 ngaøy 17/4/2010.
          Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 cuûa Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng vaø Kinh doanh nhaø Cöûu Long ñöôïc toå chöùc taïi Hoäi tröôøng Coâng ty, soá 351/31 Nô Trang Long, Phöôøng 13, Quaän Bình Thaïnh ngaøy 17/4/2010 vôùi 55 coå ñoâng vaø ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn döï hoïp, ñaïi dieän cho 1.813.302 coå phaàn baèng 94,5% toång soá coù quyeàn bieåu quyeát.
          Ñaïi hoäi ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeân taéc, thuû tuïc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng vaø Kinh doanh nhaø Cöûu Long veà Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân. Ñaïi hoäi ñaõ thaûo luaän vaø bieåu quyeát.
 
QUYEÁT NGHÒ
 
Ñieàu 1 : Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2009:
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100 %
     - Toång Giaù trò SXKD                                       :     80.787.000.000 ñồng
     - Doanh thu ñaït                                                 :     75.408.812.946 ñồng
     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc                               :       9.538.864.609 ñồng
     - Lôïi nhuaän sau thueá                                         :       1.717.625.653 ñồng
Ñieàu 2 : Thoâng qua tyû leä Phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp quyõ; Chia coå phieáu thöôûng: Quyeát toaùn thuø lao HÑQT, BKS naêm 2009; Möùc thuø lao HÑQT, BKS naêm 2010; Löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn naêm 2010:
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100 %
     - Möùc chia coå töùc naêm 2009 (8%/naêm)           :      1.535.237.600 ñoàng
     - Trích laäp Quyõ döï phoøng taøi chính (4%)        :           71.142.315 ñoàng
     - Trích laäp Quyõ ñaàu tö phaùt trieån (5%)           :           88.927.895 ñoàng
     - Trích quyõ khen thöôûng (4,7%)                       :           83.250.085 ñoàng
     - Chia coå phieáu thöôûng (25:1)                      :         767.620.000 ñoàng                       
     - Thuø lao HÑQT vaø BKS (4,5% LNTT)          :           77.293.000 ñoàng
     - Thuø lao HÑQT vaø BKS naêm 2010 (4%)       :         148.000.000 ñoàng
     - Löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn naêm 2010   : uyû quyeàn cho HÑQT löïa choïn
Ñieàu 3 : Thoâng qua Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2010:
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100 %
     - Toång Giaù trò SXKD                                       :         150.000.000.000 ñ
     - Doanh thu                                                        :         135.000.000.000 ñ
     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc                               :           13.962.500.000 ñ
     - Lôïi nhuaän sau thueá                                         :             3.700.000.000 ñ
     - Möùc chia coå töùc                                              :                              14 %
Ñieàu 4 : Thoâng qua baùo caùo coå ñoâng veà keát quaû phieáu xin yù kieán coå ñoâng baèng vaên baûn cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ngaøy 29/3/2010 veà vieäc : Boå sung 01 thaønh vieân HÑQT vaø thay ñoåi ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät:
- Coå ñoâng taùn thaønh : 94 coå ñoâng töông ñöông 1.873.079 CP chieám 97,6%
- Coå ñoâng khoâng taùn thaønh : 01 coå ñoâng töông ñöông 30.708 CP chieám 1,6%
- Coå ñoâng khoâng yù kieán : 01 coå ñoâng töông ñöông 2.000 CP chieám 0,1%
- Coå ñoâng khoâng nhaän ñöôïc yù kieán : 02 coå ñoâng töông ñöông 13.300 CP chieám 0,7%
     Caên cöù theo ñieàu 21 Ñieàu leä Coâng ty: Ñaïi hoäi coå ñoâng ñaõ thoáng nhaát thoâng qua noäi dung xin yù kieán :
1-  Boå sung 01 thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò :
      OÂng Huyønh Höõu Hieàn chöùc danh Toång Giaùm ñoác Coâng ty
2-  Thay ñoåi ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät : ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät môùi cuûa Coâng ty laø OÂng Huyønh Höõu Hieàn chöùc danh Toång Giaùm ñoác.
Ñieàu 5 : Ñieàu khoaûn thi haønh:
     Taát caû caùc coå ñoâng, Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt, Ban Ñieàu haønh Coâng ty Cổ phần Xaây dựng vaø Kinh doanh nhaø Cửu Long coù traùch nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy vaø toå chöùc trieån khai thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng ty.
                                                                                    
                                                                    TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
                                                                                 CHUÛ TÒCH HÑQT      
                                                                                                           
                                                                                            (ñaõkyù)
 
                                                                                          VOÕ KIM

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG

Quá trình phát triển Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long được thành lập vào tháng 10/1993 và trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CC1. Sau gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long chính thức đổi tên thành “Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên