21:51 ICT Chủ nhật, 23/06/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 8049

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 252203

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16271966

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thứ tư - 08/03/2017 21:14
NGHÒ QUYẾT
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2011
 
     - Caên cöù Luaät Doanh nghieäp cuûa Nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam;
     - Caên cöù Ñieàu leä cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long;
     - Caên cöù Bieân baûn hoïp Ñaïi Hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2011 ngaøy 07/5/2011.
 
          Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2011 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu long ñöôïc toå chöùc taïi Hoäi tröôøng Coâng Ty, soá 351/31 Nô Trang Long, Phöôøng 13, Quaän Bình Thaïnh ngaøy 07/5/2011 vôùi 66 coå ñoâng vaø ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn döï hoïp, ñaïi dieän cho 1.821.565 coå phaàn baèng 91,3% toång soá coù quyeàn bieåu quyeát
          Ñaïi hoäi ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeân taéc, thuû tuïc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long veà Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân. Ñaïi hoäi ñaõ thaûo luaän vaø bieåu quyeát.
 
QUYEÁT NGHÒ
 
Ñieàu 1 : Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2010.
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
     - Toång Giaù trò SXKD                 :      246.167.000.000 ñ
     - Doanh thu ñaït                           :      199.520.000.000 ñ
     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc        :        25.014.000.000 ñ
     - Lôïi nhuaän sau thueá                  :          3.968.000.000 ñ
     - Mức chia cổ tức                        :                             14% 
Ñieàu 2 : Thoâng qua Baùo caùo thaåm tra hoaït ñoäng SXKD naêm 2010 cuûa Ban kieåm soaùt Coâng Ty
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
Ñieàu 3 : Thoâng qua Phöông aùn Phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp quyõ naêm 2010, Quyeát toaùn thuø lao HÑQT, BKS naêm 2010 :
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
     - Möùc chia coå töùc naêm 2010 (14%/naêm)    : 1.794.132.600 ñoàng
     - Trích laäp Quyõ döï phoøng taøi chính (5%)   :   198.427.763 ñoàng
     - Trích laäp Quyõ ñaàu tö phaùt trieån (5%)       :    198.427.763 ñoàng
     - Trích quyõ khen thöôûng (10%)                    :    396.855.525 ñoàng
     - Lôïi nhuaän ñeå laïi chôø quyeát toaùn thueá      :    380.711.600 ñoàng
     - Thuø lao HÑQT vaø BKS(4% LNST)            :    158.742.000 ñoàng
Ñieàu 4 : Thoâng qua Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2011 :
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
          Ñaïi hoäi Coå ñoâng thoâng qua Keá hoaïch hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2011, Löông vaø möùc thuø lao cuûa HÑQT, BKS naêm 2011 vôùi caùc chæ tieâu cô baûn goàm :
     - Toång Giaù trò SXKD                             :             200.000.000.000 ñoàng
     - Doanh thu                                            :             160.000.000.000 ñoàng
     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc                   :               17.400.000.000 ñoàng
     - Lôïi nhuaän sau thueá                              :                 4.200.000.000 ñoàng
     - Möùc chia coå töùc                                   :                                         14 %
     - Thuø lao HÑQT, BKS (4%LNST)       :                    168.000.000 ñoàng
Ñieàu 5: Thoâng qua vieäc löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn 2011 : seõ uûy quyeàn cho HÑQT
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
Ñieàu 6 : Ñieàu khoaûn thi haønh :
     Taát caû caùc coå ñoâng, Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt, Ban ñieàu haønh Coâng Ty Cổ Phần Xaây Dựng vaø Kinh Doanh Nhaø Cửu Long coù traùch nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy vaø toå chöùc trieån khai thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty.
                                                                                    
                                                                                     TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
                                                                                                   CHUÛ TÒCH HÑQT         
         
                                                                        (ñaõ kyù)
 
 
                                                                                           VOÕ KIM
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kinh doanh, cửu long

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG

Quá trình phát triển Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long được thành lập vào tháng 10/1993 và trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CC1. Sau gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long chính thức đổi tên thành “Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên