20:18 ICT Thứ ba, 21/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 5762

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 159459

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15854649

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 BẰNG VĂN BẢN

Thứ tư - 08/03/2017 22:30
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG     CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VÀKINH DOANH NHÀ CỬU LONG              Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc

                        --------------------------                                         ----------------

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 BẰNG VĂN BẢN

 

     - Căn cứ vàođiều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Cửu Long qui định vềthẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết địnhcủa Đại hội đồng cổ đông;

     - Căn cứ Phiếulấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29 tháng 4 năm 2016 để xin ý kiến cổ đông vềcác nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

     Hôm nay, vàolúc 17h00’ ngày 27 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinhdoanh nhà Cửu Long – số 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh,TP.HCM, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến để cổ đông thôngqua về các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 bằng văn bản.

I-Thành phần tham gia giám sát và kiểm phiếu gồm:

          *Hội đồng quản trị:

                         1.Ông  Huỳnh Hữu Hiền                  -Chủ tịch 

                         2. Ông  Nguyễn Văn Năm                 - Thành viên

                         4. Ông Võ Văn Quang                      - Thành viên

                         3.Bà Hoàng Thị Thanh Thủy            - Thànhviên

          *Ban kiểm soát (Giám sát quá trình kiểm phiếu) :

                         1. Bà Lý Thị Thanh Thủy                 - Trưởng ban

                         2.Bà Phạm Thị Phượng                   - Thành viên

                         3.Bà Phan Thị Lan Hương              - Thành viên   

          *Thư ký: Bà Phan Thị LanHương                 - Thư ký HĐQT

II-Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

          Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XD và KinhDoanh Nhà Cửu Long xin ý kiến cổ đông về các nội dung sau đây:

     1/Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

     2/Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanhnăm 2015

     3/Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

     4/Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015

     5/Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

     6/Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

     7/Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

     8/Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

III-Kết quả kiểm phiếu:

          - Hội đồng Quản trị Công ty đã gửi đi 82phiếu lấy ý kiến của 82 cổ đông đại diện cho 1.995.809 cổ phần có quyền biểuquyết của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long  cùng các tài liệu đại hội theo các nội dungtrình cổ đông để xin ý kiến (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/4/2016).

          -Đến hết thời điểm 17 giờ 00’ ngày 27/5/2016 (hết thời hạn xin ý kiến theo quiđịnh) đã có:

          + Tổng số phiếu phát ra:                      82phiếu, đại diện 1.995.809 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

          +Tổng số phiếu thu vào:                      45 phiếu đại diện 1.505.118 cổphần chiếm 75,415%                             Số phiếu hợp lệ:                                                                  45 phiếu

                 Số phiếu không hợp lệ:                   0  phiếu

          +Tổng số phiếu không gửi lại:             32 phiếu đại diện cho 485.179 cổphần chiếm 24,309%                    

          +Tổng số phiếu gửi đến địa chỉ

              cổđông không ai nhận, chuyển đi :   05 phiếuđại diện 5.512 cổ phần chiếm 0,276 %

                                   

                                                                                           
 

Stt

 
 

Nội dung xin ý kiến

 
 

Kết  quả biểu quyết của cổ đông

 
 

Đồng ý

 
 

Không  đồng ý

 
 

Không  có ý kiến

 
 

1

 
 

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám  đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

 

*   Phiếu thu vào

 

*   Phiếu không gửi lại (xem như đồng ý)

 

*  Tổng cộng

 
 

 

 

 

 

 

 

74,97% (1.496.278cp)

 

24,31% (485.179cp)

 

99,28%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 
 

 

 

 

 

 

 

0,44%(8.840cp)

 

 

 

0,44%

 
 

2

 
 

Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về tình  hình hoạt động SXKD năm 2015

 

*   Phiếu thu vào

 

*   Phiếu không gửi lại (xem như đồng ý)

 

*  Tổng cộng

 
 

 

 

 

 

 

 

74,97% (1.496.278cp)

 

24,31% (485.179cp)

 

99,28%

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 
 

 

 

 

 

 

 

0,44%(8.840cp)

 

 

 

0,44%

 
 

3

 
 

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm  toán

 

*   Phiếu thu vào

 

*   Phiếu không gửi lại (xem như đồng ý)

 

*  Tổng cộng

 
 

 

 

 

 

74,97% (1.496.278cp)

 

24,31% (485.179cp)

 

99,28%

 
 

 

 

 

 

 

 

0

 
 

 

 

 

 

 

 

0,44%(8.840cp)

 

 

 

         0,44%

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4

 
 

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm  2015

 

*   Phiếu thu vào

 

*   Phiếu không gửi lại (xem như đồng ý)

 

*  Tổng cộng

 
 

 

 

 

 

71,23% (1.421.548cp)

 

24,31% (485.179cp)

 

95,54%

 

 

 
 

 

 

3,74%(74.730cp)

 

 

 

0

 
 

 

 

 

 

 

 

0,44%(8.840cp)

 

 

 

         0,44%

 

 

 
 

  5

 
 

Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015

 

*   Phiếu thu vào

 

*   Phiếu không gửi lại (xem như đồng ý)

 

*  Tổng cộng

 
 

 

 

 

 

 

 

74,97% (1.496.278cp)

 

24,31% (485.179cp)

 

99,28%

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 
 

 

 

 

 

 

 

0,44%(8.840cp)

 

 

 

         0,44%

 

 

 
 

6

 
 

Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch  sản xuất kinh doanh năm 2016

 

*   Phiếu thu vào

 

*   Phiếu không gửi lại (xem như đồng ý)

 

*  Tổng cộng

 
 

 

 

 

 

75,08% (1.498.358cp)

 

24,31% (485.179cp)

 

99,39%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 
 

 

 

 

 

0,33%(6.760cp)

 

 

 

0,33%

 
 

7

 
 

Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm  toán năm 2016

 

*   Phiếu thu vào

 

*   Phiếu không gửi lại (xem như đồng ý)

 

*  Tổng cộng

 
 

 

 

 

 

75,08% (1.498.358cp)

 

24,31% (485.179cp)

 

99,39%

 
 

 

 

 

 

 

 

0

 
 

 

 

0,33%(6.760cp)

 

 

 

0,33%

 
 

8

 
 

Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát Công ty năm 2016

 

*   Phiếu thu vào

 

*   Phiếu không gửi lại (xem như đồng ý)

 

*  Tổng cộng

 
 

 

 

 

 

74,97% (1.496.278cp)

 

24,31% (485.179cp)

 

99,28%

 

 

 
 

 

 

 

 

0

 
 

0,44%(8.840cp)

 

 

 

0,44%

 

IV-Kết luận:

- Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông đã được thựchiện theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cửu Long

Tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông bằngvăn bản (8 nội dung) để Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ýkiến bằng văn bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý cácnội dung từ 95,54% trở lên.  

          Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bảnvà được Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát nhất trí thông qua..

 

                 THƯ KÝ                                                  TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

                

     PHAN THỊ LAN HƯƠNG                                     HUỲNH HỮU HIỀN

                                   

                                                            ĐẠIDIỆN BAN KIỂM SOÁT
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG

Quá trình phát triển Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long được thành lập vào tháng 10/1993 và trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CC1. Sau gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long chính thức đổi tên thành “Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên