14:11 EDT Thứ tư, 22/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 17

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 9514

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171515

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15866705

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2014

Thứ tư - 08/03/2017 10:12
TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1
COÂNG TY CP XD & KD NHAØ CÖÛU LONG
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------***-------
 
 
NGHÒ QUYẾT
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2014
 
     - Caên cöù Luaät Doanh nghieäp cuûa Nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam.
     - Caên cöù Ñieàu leä cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long.
     - Caên cöù Bieân baûn hoïp Ñaïi Hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2014 ngaøy 26/4/2014
 
          Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2014 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long ñöôïc toå chöùc taïi Hoäi tröôøng Coâng Ty, soá 351/31 Nô Trang Long, Phöôøng 13, Quaän Bình Thaïnh ngaøy 26/4/2014 vôùi 46 coå ñoâng trực tiếp vaø ngöôøi ñại diện uûy quyeàn döï hoïp, ñaïi dieän cho 1.535.073 coå phaàn chiếm 76,9% toång soá coù quyeàn bieåu quyeát
          Ñaïi hoäi ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeân taéc, thuû tuïc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long veà Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân. Ñaïi hoäi ñaõ thaûo luaän vaø bieåu quyeát.
 
QUYEÁT NGHÒ
 
Ñieàu 1 : Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2013.
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
     - Toång Giaù trò SXKD                :   140.710.000.000 ñ
     - Doanh thu                               :   148.062.688.546 ñ
     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc    :     14.973.742.153 ñ
     - Lôïi nhuaän sau thueá               :       1.340.961.801 ñ
     - Möùc chia coå töùc                     :                            6 %
Ñieàu 2 : Thoâng qua Baùo caùo thaåm tra hoaït ñoäng SXKD naêm 2013 cuûa Ban kieåm soaùt Coâng Ty
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
Ñieàu 3 : Thoâng qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2013, Phöông aùn Phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp quyõ naêm 2013:
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
     - Möùc chia coå töùc naêm 2013 (6%/naêm)       : 1.197.485.400 ñoàng
     - Trích  Quyõ döï phoøng taøi chính (5%)         :      67.048.090 ñoàng
     - Trích  Quyõ ñaàu tö phaùt trieån (5%)             :       67.048.090 ñoàng
     - Trích quyõ khen thöôûng (10%)                    :    134.096.180 ñoàng
     - Lôïi nhuaän ñeå laïi chôø quyeát toaùn thueá      :    415.926.100 ñoàng
Ñieàu 4 : Thoâng qua Tờ trình về việc Quyeát toaùn thuø lao HÑQT, BKS naêm 2013 :
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
     - Thuø lao HÑQT vaø BKS(4% LNST)            :    53.638.472 ñoàng
Ñieàu 5: Thoâng qua vieäc löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn 2014 : uûy quyeàn cho HÑQT
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
Ñieàu 6: Thoâng qua Tờ trình chỉ tiêu chính Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2014:
          * Tyû leä bieåu quyeát : 100%
     - Toång Giaù trò SXKD                           :        142.000.000.000 ñoàng
     - Doanh thu                                           :        125.000.000.000 ñoàng
     - Lôïi nhuaän sau thueá                          :             1.400.000.000 ñoàng
     - Möùc chia coå töùc                                :                                          6 %
     - Tổng quỹ lương                                   :                 Ủy quyền HĐĐQT
Ñieàu 7: Thoâng qua Tờ trình về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên :
          * Tyû leä bieåu quyeát : 95,1%
     - Ủy quyền cho  HĐQT căn cứ vào tình hình SXKD hàng năm để quyết định việc có tổ chức hoặc không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ.
 
     Taát caû caùc coå ñoâng, Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt, Ban ñieàu haønh Coâng ty Cổ phần Xaây dựng vaø Kinh doanh Nhaø Cửu Long coù traùch nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy vaø toå chöùc trieån khai thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty.
                                                                                    
                                                                                     TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
                                                                                                   CHUÛ TÒCH HÑQT         
         
     (Đã ký)
 
 
 
     HUỲNH HỮU HIỀN
Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT,BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG

Quá trình phát triển Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long được thành lập vào tháng 10/1993 và trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CC1. Sau gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long chính thức đổi tên thành “Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên