21:25 ICT Chủ nhật, 23/06/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 7910

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 252064

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16271827

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 20162016(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Thứ tư - 08/03/2017 22:31
 

LG CUU LONG.bmpTOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1

 

COÂNG TY CP XD & KD NHAØ CÖÛU LONG

 
 

COÄNG HOØA XAÕ  HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh  phuùc

 

------***-------

 

 

NGHÒ QUYT

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NM 2016

(Dưới hình thức lấy ý kiếnbằng văn bản)

 

 

     -  Cn cöù Luaät Doanh nghieäp cuûa Nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi Chuû NghóaVieät Nam;

     - Cn cöù Ñieàu leä t chc vaø hot ñng cuûa Coâng Ty CoåPhaàn Xaây Döïng vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long;

     - Cn cöù Bieân baûn kim phiếu lý kiến biu quyết ca c đông bng văn bngày 27/5/2016;

 

          Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân nm 2016 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïngvaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long toå chöùc đại hi bng hình thlấy ý kiến c đông bng văn bn vi 77 c đông đại diện 1.990.297 c phn chiếm 99,72% tng số có quyn biu quyết.

          Ñaïi hoäi ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeân taéc, thuû tuïc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaøKinh Doanh Nhaø Cöûu Long veà vilấy ý kiến cổ đông bng văbản để thông qua các nội dung của đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

 

QUYEÁT NGHÒ

 

Ñieàu1 : Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh nm 2015.

          *Tyû l đồng ý:  99,28%

     - Toång Giaù trò SXKD                                          : 148.128.000.000 ñng

     - Doanh thu                                                           : 123.660.685.621 ñng

     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc                               :   13.393.000.000ñng

     - Lôïi nhuaän sau thueá                                          :     1.209.649.672 ñng

    - Tng Qu lương                                                :   27.581.539.811 đng

    - Möùcchia coå töùc                                                :               6 %           

Ñieàu 2 :Thoâng qua Baùo caùo thaåm tra hoaït ñoäng SXKD naêm 2015 cuûa Ban kieåm soaùtCoâng Ty

          * Tyû leä đồng ý : 99,28%

Ñieàu 3 :Thoâng qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

          * Tyû leä đồng ý : 99,28%

Ñieàu 4 :Thoâng qua T trình v viPhân phi li nhun năm 2015Phöôngaùn Phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp quyõ naêm 2015:

          * Tyû leä đồng ý: 95,54%

     -  Chitrảcoå töùc naêm 2015 (6%/naêm)            :     1.197.485.400ñoàng

     - Trích  Quyõ ñaàu tö phaùt trieån (10%)              :        145.966.776 ñoàng

     - Trích quyõ khen thöôûng (10%)                       :        145.996.776 ñoàng

     - Lôïi nhuaän ñeå laïi chôø quyeát toaùnthueá         :        130.146.813 ñoàng

Thi gian chi tr c tc do Hđồng qun tr quyếtđịnh.

Ñieàu 5 :Thoâng qua T trình v viQuyeát toaùn thuø laoHÑQT, BKS naêm 2015 :

          *Tyû leä đồng ý : 99,28%

     - Thuø lao HÑQT vaø BKS(0,1% DT)                 :        128.173.470ñoàng

Ñieàu 6: Thoâng qua T trình ch tiêu chính Keáhoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2016:

          *Tyû leä đồng ý : 99,39%

     - Toång Giaù trò SXKD                                          :150.000.000.000 ñoàng

     - Doanh thu                                                          :135.000.000.000 ñoàng

     - Lôïi nhuaän trước thueá                                      :     2.000.000.000 ñoàng

     - Tng Qu lương                                               :      y quyn HĐQT

     - Möùc chia coå töùc                                                :                6 %

Ñieàu 7: Thoâng qua vieäc löïa choïn Coângty kieåm toaùn 2016 : uûy quyeàn cho HÑQT

          * Tyû leäđồng ý : 99,39%

Ñieàu 8: Thoâng qua T trình v mứcthù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 :

          * Tyû leäđồng ý : 99,28%

 

     Taát caû caùc coå ñoâng, Hoäi ñoàng quaûntrò, Ban Kieåm soaùt, Ban ñieàu haønh Coâng ty C phn Xaây dng vaø Kinh doanh NhaøCu Longcoù traùch nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy vaø toå chöùc trieån khai thöïchieän theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty.

                                                                                    

                                                                                     TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG

                                                                                                   CHUÛTÒCH HÑQT         

         

                                                                       

                                   

 

 

 

HUNH HU HIN

Nơi nhn:

- Cổ đông Công ty

- Thành viên HĐQT,BKS

- Tổng Giám đốc

- Lưu HĐQT
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. Chủ tịch HĐQT Hoàng Thị Thanh Thủy CN Kinh tế 2. 3. Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Huỳnh Hữu Hiền Phạm Anh Tuấn KSTL KSXD 4. Thành viên HĐQT Bùi Văn Tuyên Kỹ Thuật XD   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên