21:59 ICT Chủ nhật, 23/06/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 8103

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 252257

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16272020

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

THÔNG BÁO V/v: Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bang văn bản

Thứ tư - 08/03/2017 22:14
COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG        COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM
VAØ KINH DOANH NHAØ CÖÛU LONG                      Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
                      --------------------------                                                               ----------------
                Soá:...…./TB- HÑQT-CL        TP.HoàChí Minh, ngaøy …… thaùng …… naêm 2015
   
 
 
 

                             THOÂNG BAÙO

V/v: Keát quaû kieåm phieáu laáy yù kieán coå ñoâng baèng vaên baûn
                                                 
 
             Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty Coå phaàn Xaâydöïng vaø Kinh doanh nhaø Cöûu Long xin traân troïng thoâng baùo ñeán Quyù coåñoâng keát quaû kieåm phieáu laáy yù kieán coå ñoâng baèng vaên baûn veà caùcnoäi dung cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2015 nhö sau:
1- Trình töï thuû tuïc laáy yù kieán coåñoâng ñaõ ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng qui ñònh cuûa Luaät doanh nghieäp, Ñieàuleä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng vaø Kinh doanhnhaø Cöûu Long
2- Noäi dung xin yù kieán veà caùc noäi dungcuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2015 ñeå Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoângthoâng qua döôùi hình thöùc laáy yù kieán baèng vaên baûn ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäiñoàng coå ñoâng thoâng qua vôùi tæ leä taùn thaønh töø 89,71% trôû leân.  
Traântroïng kính chaøo.
                                     
                                                                           TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
                                                                                               CHUÛ TÒCH
                                   
                                                                                                    (ñaõ kyù)
Nôi nhaän:
-Coå ñoâng coâng ty
-Löu HÑQT
                                                                                        HUYØNH HÖÕU HIEÀN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kinh doanh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên