20:25 ICT Chủ nhật, 23/06/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 7534

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 251688

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16271451

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2015

Thứ tư - 08/03/2017 22:13
 TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 COÂNG TY CP XD & KD NHAØ CÖÛU LONG    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ  NGHÓA VIEÄT NAM
 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh  phuùc
 ------***-------
 
 
 
NGHÒQUYẾT
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2015
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
 
     - Caên cöù Luaät Doanh nghieäp cuûa Nöôùc Coänghoaø xaõ hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam;
     - Caên cöù Ñieàu leä tổ chứcvà hoạt động cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø KinhDoanh Nhaø Cöûu Long;
     - Caên cöù Bieân baûn kiểm phiếu lấy ý kiếnbiểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 12/5/2015;
 
          Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2015 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaøKinh Doanh Nhaø Cöûu Long toå chöùc đại hộibằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với 77 cổ đông đại diện cho 1.967.249cổ phần chiếm 98,57% tổng số có quyền biểu quyết.
          Ñaïi hoäi ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeân taéc, thuû tuïc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø KinhDoanh Nhaø Cöûu Long veà việc lấy ý kiến cổđông bằng văn bản để thông qua các nội dung của đại hội cổ đông thường niên năm2015.
 
QUYEÁTNGHÒ
 
Ñieàu 1 : Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2014.
          * Tyû leä đồng ý:  98,57%
     - Toång Giaù trò SXKD                                          : 148.128.000.000 ñồng
     - Doanh thu                                                           : 123.660.685.621 ñồng
     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc                               :   13.393.000.000ñồng
     - Lôïi nhuaän sau thueá                                          :     1.209.649.672 ñồng
     - Möùc chia coå töùc                                                :      6 %          
Ñieàu 2 : Thoâng qua Baùo caùo thaåmtra hoaït ñoäng SXKD naêm 2014 cuûa Ban kieåm soaùt Coâng Ty
          * Tyû leä đồng ý : 98,57%
Ñieàu 3 : Thoâng qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
          * Tyû leä đồng ý : 98,57%
Ñieàu 4 : Thoâng qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2014, Phöông aùn Phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp quyõ naêm 2014:
          * Tyû leä đồng ý: 98,57%
     - Möùc chia coå töùc naêm2014 (6%/naêm)          :     1.197.485.400ñoàng
     - Trích  Quyõ döï phoøng taøi chính (5%)             :          67.048.090 ñoàng
     - Trích  Quyõ ñaàu tö phaùt trieån (5%)                 :           67.048.090 ñoàng
     - Trích quyõ khen thöôûng(10%)                       :        134.096.180 ñoàng
     - Lôïi nhuaän ñeå laïichôø quyeát toaùn thueá         :        159.898.012 ñoàng
Thời gian chi trả cổ tứcdo Hội đồng quản trị quyết định.
Ñieàu 5 : Thoâng qua Tờ trình về việc Quyeát toaùn thuø lao HÑQT, BKSnaêm 2014 :
          * Tyû leä đồng ý : 89,71%
     - Thuø lao HÑQT vaø BKS(5%LNST)               :          60.482.000 ñoàng
Ñieàu 6: Thoâng qua Tờ trình chỉ tiêu chính Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2015:
          * Tyû leä đồng ý : 89,71%
     - Toång Giaù trò SXKD                                          : 145.000.000.000 ñoàng
     - Doanh thu                                                          :125.000.000.000 ñoàng
     - Lôïi nhuaän sau thueá                                          :     1.400.000.000 ñoàng
     - Möùc chia coå töùc                                                :     6 %
Ñieàu 7: Thoâng qua vieäc löïa choïnCoâng ty kieåm toaùn 2015 : uûy quyeàn cho HÑQT
          * Tyû leä đồng ý : 89,71%
Ñieàu 8: Thoâng qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 :
          * Tyû leä đồng ý : 89,71%
 
     Taát caû caùc coå ñoâng,Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt, Ban ñieàu haønh Coâng ty Cổ phần Xaây dựng vaø Kinh doanhNhaø Cửu Long coùtraùch nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy vaø toå chöùc trieån khai thöïc hieäntheo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty.
                                                                                    
                                                                                     TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
                                                                                                   CHUÛTÒCH HÑQT         
         
                                                                       
                                                                      (đã ký)
 
 
 
 
HUỲNH HỮU HIỀN
Nơinhận:
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT,BKS
- Tổng Giám đốc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG

Quá trình phát triển Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long được thành lập vào tháng 10/1993 và trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CC1. Sau gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long chính thức đổi tên thành “Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên